Adatkezelési tájékoztató

Hostessek és Hostok részére

  • Főoldal
  • Adatkezelési tájékoztató Hostessek és Hostok részére

Tartalom

Utolsó frissítés: 2020. április

1. Az Adatkezelő

APPLE PS HOSTESS ÜGYNÖKSÉG  KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhely: 1124 Budapest, Hegyalja út 109.
képviseli: Varga-Szabó Andrea Anikó
e-mail: appleparty@appleparty.hu
web: www.appleparty.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

2. Az egyes adatkezelések

2.1. Foglalkoztatás (Közös adatkezelés)

A foglalkoztatásod az EUcsoport alábbi szövetkezetein keresztül történik:

EU-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet
székhely: 7184 Lengyel, Petőfi utca 15.
képviseli: Pataki Zoltán

Alkalmi Munkaszervező Erőforrás és Gazdálkodás Szociális Szövetkezet
székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
képviseli: Pataki Zoltán igazgató elnök

Emberi Erőforrás és Gazdálkodás Szociális Szövetkezet
székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
képviseli: Pataki Zoltán igazgatósági elnök

A szövetkezetek adatkezeléséről az EUcsoport nyújt tájékoztatást.

A személyes adataidat egy közös adatbázisban, közös adatkezelőként tartjuk nyilván. A szövetkezeti tagság létesítése érdekében a szükséges személyes adatokat mi töltjük fel a közös adatbázisba, vagy – amennyiben közvetlenül az adott szövetkezetnél kéred a tagsági felvételed, úgy a szövetkezet tölti fel az adatbázisba. Törlési kérelem, kilépés esetén törlünk a közös adatbázisból.

A kapcsolattartás telefonon, e-mailben, és/vagy zárt facebook csoporton keresztül történik. Ehhez kezeljük a kapcsolattartási adatokat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Facebook külön adatkezelő. A Facebook adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken találod: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az adatkezelés célja és jogalapja: Az EUcsoporttal közös célunk a te foglalkoztatásod, ami a veled kötött szerződésen alapul. Az adatok megadása kötelező, a foglalkoztatás enélkül nem lehetséges.

Az adatkezelési idő: A közös nyilvántartásunkban adataidat a foglalkoztatás végleges megszűnéséig kezeljük. A megszűnést követően a foglalkoztatás közben keletkezett levelezést és dokumentumokat az esetleges jogi igények alátámasztásához és a panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk alapján 1 (Egy) évig megőrizzük.

Adatok továbbítása az ügyfelek felé: Te azzal bíztál meg minket, hogy host, vagy hostess munkákat ajánljunk neked. Ennek érdekében az egyes munkák során a kiválasztási szempontoknak megfelelő személyek személyes adatait (fénykép, név, méretek, és egyéb kért adatok (pl.: jogosítvány megléte)) átküldjük a megrendelőnek. A kiválasztás kétféle módon történhet:
A) Amennyiben kevés idő áll rendelkezésünkre, úgy átküldjük a megrendelőnek a jelzett személyes adatokat, aki kiválasztja a megfelelő személyeket. A kiválasztott sze
mélyeket csak ezt követően értesítjük a munkalehetőségről.
B) A szerintünk megfelelő személyeket értesítjük a munkalehetőségről és a jelentkezők személyes adatait átküldjük a megrendelőnek.
Az átküldött személyes adatok törlésére a megrendelőket szerződésben kötelezzük.

2.2 Kapcsolat

Te bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphetsz velünk (e-mailben, facebookon keresztül, telefonon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján).

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása. A kérdés megválaszolását követően a megőrzés célja a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: A te hozzájárulásod, amelyet a megkeresés megküldésével adtál meg. Hozzájárulásod bármikor visszavonhatod, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelési idő: A megkereséseket és a megkeresés során átadott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 1 (Egy) év elteltével töröljük.

2.3 Fényképek

PROFILKÉPEK
Az adatkezelés célja és adattovábbítás: A megrendelők a hostessek és hostok kiválasztását általában kép alapján végzik, így minden velünk dolgozó hostessnek és hostnak kezeljük a fényképét, amelyet egy-egy munka során továbbítunk a megrendelő felé. Célunk tehát a te foglalkoztatásod.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása. A kérdés megválaszolását követően a megőrzés célja a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a veled kötött szerződésen alapul. Az adatok megadása kötelező, a foglalkoztatás enélkül nem lehetséges.

Az adatkezelési idő: A fényképeket addig kezeljük, amíg a hostess, vagy host nem jelzi felénk, hogy nem szeretne a továbbiakban velünk dolgozni.

RENDEZVÉNYKÉPEK
Az adatkezelés célja és adattovábbítás: A rendezvényeken és egyéb munkákon szintén készülnek fényképek és videók. Ezek célja az ügynökség népszerűsítése a munkáink bemutatása által. A fényképek és videók a facebook és Instagram felületünkön, valamint a honlapunkon kerülnek megosztásra.

Az adatkezelés jogalapja: Az ügynökség népszerűsítéséhez fűződő jogos érdekünk.

Az adatkezelési idő: A fényképeket az ügynökség fennállásáig kezeljük.

Téged megilleti a tiltakozás joga. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3. A jogaid

Az adatkezelés kapcsán téged a 3.1.-3.7. pontokban részletezett jogok illetnek meg. Amennyiben élni szeretnél valamelyikkel, kérjük, hogy azt írd meg nekünk az1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére.

Azonosítás: A kérésed teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell a személyazonosságod. Ha nem tudjuk téged azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérésed.

A kérés megválaszolása: Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy a – te kérésedre – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő: Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatunk téged a kérésed nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatunk téged. Kötelesek vagyunk az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthatsz be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal (4.2. pont).

Az ügyintézés díja: A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

3.1. Visszavonhatod hozzájárulásod

A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén, bármikor visszavonhatod a hozzájárulásod. Tájékoztatunk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

3.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Tájékoztatást kérhetsz arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:
• Mi a célja?
• Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
• Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
• Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
• Milyen jogaid és jogorvoslati eszközeid vannak ezzel kapcsolatban?
• Kitől kaptuk az adataid?
• Hozunk-e automatizált döntést rád vonatkozóan a személyes adataid felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhetsz tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
• Ha azt tapasztaltad, hogy adataid nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheted annak bemutatását, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
• Kérhetsz másolatot a kezelt személyes adataidról (A továbbit másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

3.3. Helyesbítést kérhetsz

Kérheted, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adataid.

3.4. Kérheted személyes adataid törlését („elfeledtetését”)

Kérheted, hogy töröljük a személyes adataid, ha:
a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
b) A pusztán a te hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén;
c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5. Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) Az adatkezelés jogellenes, de te ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
c) Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben. Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatunk téged.

3.6. Kérheted, hogy adjuk át a személyes adataid (adathordozhatósághoz való jog)

Jogosult vagy arra, hogy az általunk kezelt személyes adataid géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd – vagy kérésedre – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag a veled kötött szerződés teljesítéséhez szükséges és automatizált módon történik.

3.7. Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen

Tiltakozhatsz a személyes adatad kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Jogorvoslati lehetőségek

4.1. Panaszt tehetsz a NAIH-nál

Amennyiben szerinted a rád vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy jogosult vagy panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helyed, a munkahelyed vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

4.2. Bírósághoz fordulhatsz

Amennyiben szerinted a rád vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértettük a te Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogaid, úgy jogosult vagy bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható a te szokásos tartózkodási helyed szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

4.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

5. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

6. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.