Privacy Policy

Tartalom

Utolsó frissítés: 2020. április

1. Az Adatkezelő

APPLE PS HOSTESS ÜGYNÖKSÉG  KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhely: 1124 Budapest, Hegyalja út 109.
képviseli: Varga-Szabó Andrea Anikó
e-mail: appleparty@appleparty.hu
web: www.appleparty.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

2. Az egyes adatkezelések

2.1. Megrendelés és árajánlat kérése

Ön, mint a cég kapcsolattartója szolgáltatásainkra e-mailben, vagy a honlapon erre kialakított űrlap segítségével ajánlatot kérhet. A megrendelés e-mailben, személyesen, vagy telefonon történik.

Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérés feldolgozása, ajánlatadás, megrendelések feldolgozása és teljesítése, valamint az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás. Az megrendelés teljesítését követően, valamint azokban az esetekben, amikor az ajánlatadást nem követi megrendelés az ajánlat megadását követő adatkezelés célja a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: A kapcsolattartó adatait a kért ajánlat megadásához és ezáltal a szolgáltatás értékesítéséhez, megrendelés esetén a megrendelés teljesítéséhez fűzött jogos érdekünk alapján kezeljük. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

Az adatkezelési idő: A kapcsolattartó megkeresés során megadott személyes adatait a megkeresés tárolásával a megrendelés teljesítését követő 1 (egy) évig panaszkezelési célból kezeljük. Ugyanígy járunk el az ajánlat megadását követő 1 (Egy) évig, azokban az esetekben, amikor az ajánlatadást nem követi megrendelés.

2.2 Üzleti kapcsolatok

Az egyes üzleti partnereinkkel kötött szerződések, vagy szerződésen kívüli kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségét, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése, előkészítése érdekében, vagy egyéb üzleti okból.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

Az adatkezelési idő: A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk, vagy a kapcsolattartó a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket.

2.3 Ha magánszemélyként lép kapcsolatba velünk

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, facebookon keresztül, telefonon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján).

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása. A kérdés megválaszolását követően a megőrzés célja a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a megkeresés megküldésével ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelési idő: A megkereséseket és a megkeresés során átadott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 1 (Egy) év elteltével töröljük.

2.4 Facebook és Instagram

Elérhetőek vagyunk a Facebookon és az Instagramon. A közösségi oldalakon található üzenő falon közzétett hírfolyamára az oldalon található „like”/ „tetszik” „follow”/”követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” „unfollow”/”nem követem” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.
Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, munkáinkról, valamint a minket érintő hírekről.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, melyet a követésünkkel ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelési idő: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.
A közösségi oldalak tőlünk független adatkezelők
A Facebook adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

3. Az ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt a 3.1.-3.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére.

Azonosítás: A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása: Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő: Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).

Az ügyintézés díja: A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

3.1. Visszavonhatod hozzájárulásod

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

3.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:
• Mi a célja?
• Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
• Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
• Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
• Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
• Kitől kaptuk az Ön adatait?
• Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
• Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
• Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

3.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

3.4. Kérheti személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:
a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
b) A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
e) A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

3.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul és automatizált módon történik.

3.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Jogorvoslati lehetőségek

4.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

4.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

4.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

5. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

6. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.